عضویت در خبرنامه
دکترمحمود استقلال
دکترمحمود استقلال
دﻛﺘری حرفه ای کسب و کار DBA، از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮردو ﻓﺮاﻧﺴﻪ (ﻛﺴﺐ رﺗﺒﻪ اول در آزﻣﻮن ورودي)
ﻣﺪﻳﺮ ﺻﺎدرات (ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺘﻴﻞ اﻟﺒﺮز)
رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺻﺎدرات اﻧﺠﻤﻦ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﻲ جمهوری اسلامی ایران
ﻣﺸﺎور ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ و رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی های ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ (ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺘﺎره اﻳﺮان)

اطلاعات تکمیلی

سمینار ها

برگزار شد

پکیج جامع مدیریت و کسب و کار

محل برگزاری :سالن غیر حضوری
تاریخ برگزاری :1396/01/01
مشاهده
برگزار شد

Sales & Marketing Mini MBA

تاریخ برگزاری :1394/12/25
مشاهده
برگزار شد

وبینار بازاریابی و کسب و کار در قرن 21 (ویژه مدیران پسا تحریم)

تاریخ برگزاری :1394/12/07
مشاهده
برگزار شد

مجموعه سمینار پله های رشد بازاریابی در کسب و کار

محل برگزاری :مرکز همایش های پردیس قلهک
تاریخ برگزاری :1394/11/30 الی 1394/12/14
مشاهده
برگزار شد

دومین سمینار بزرگ بازاریابی با رویکرد توسعه فروش

تاریخ برگزاری :1393/03/30
مشاهده