عضویت در خبرنامه
مهندس فرزین فردیس
مهندس فرزین فردیس
کارشناس ارشد MBA دانشگاه صنعتی شریف
موسس و عضو هیات مدیره شرکت کارآفرینانه پارس سامان
مدرس دوره های کارآفرینیدانشگاه تهران

اطلاعات تکمیلی

مديرعامل و عضو هيات مديره شركت ميكروموج آريا كيش از شركت هاي اقمـاري شـركت همكـاران
سامانه هاي ارتباطي پارس (پارس سامان)، تيرماه 1388 تاكنون
معاون توسعه و كارآفريني و عضو هيات مديره شركت همكاران سـامانه هـاي ارتبـاطي پـارس (پـارس
سامان)، پيمانكار EPC پروژه هاي مخابرات، كنتـرل و اتوماسـيون صـنعتي در صـنعت نفـت و گـاز و
پتروشيمي، داراي رتبه يك پيمانكاري در رشته مخابرات و ارتباطات از سازمان مديريت و برنامه ريـزي
كشور و رتبه چهار در رشته برق از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشـور و رتبـه دو در شـوراي عـالي
انفورماتيك كشور با بيش از 100 نفر پرسنل و با حجم كار در دست انجام بيش از 100 ميليارد تومان و
گردش مالي ساليانه 13 ميليارد تومان، شهريور 1383 تاكنون.
 عضو كميته مشاوران "سمينار مخابرات دادهها و كنترل در صنعت نفت و گاز" دانشگاه صنعتي شريف،
تابستان و پاييز 1384.
تعريف، هدايت و ارزشيابي پنج پايان نامه كارشناسي براي دانشجويان دو رشته اي برق و نفت دانشـگاه
صنعتي شريف در بخش صنعت در شركت همكاران سامانه هاي ارتباطي پارس با همكاري دكتر محمد
مهدي نايبي در بخش دانشگاه با موضوعات كاركردها و نقش فناوري اطلاعات در فرآيند لرزه نگـاري،
اكتشاف، حفاري، تكميل و چاه هاي هوشمند